Xiếc thú không hề có giá trị giáo dục nào, nó chỉ phục vụ mục đích kiếm tiền và hành hạ động vật. Đã đến lúc sự ngược đãi này cần chấm dứt.

There is no educational value in animal circus shows, it is all about money and animal abuse. It is time to put an end to this animal cruelty.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>