One thought on “TIN MỚI 24/11/2019 | DÂN MỸ NÔI GIÂN KHI ĐẢNG DÂN CHỦ diễn xiếc Tại Nhà Trắng VU_CÁO TT TRUMP”

  • Bọn đảng dân chủ khủng bố tên ôbama bà chủ tịch hạ viện nói láo bịa chuyện bọn chúng là cộng sản Trung cộng và hồi giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>