One thought on “Tiến độ vạn phúc city quý 2 năm 2019”

  • Thấy mảng bố trí cây xanh của Vạn Phúc vẫn còn yếu và thiếu sự sang trọng hơn so với Vin mong là Vạn Phúc chăm chúc hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>