Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đại lễ Phật Đản năm nay cũng là đại lễ Vesak thế giới 2014 (PL 2558), được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, Việt Nam. Nhân dịp lễ trọng đại này, chút lòng thành hoan hỷ kính mừng dâng cúng dường lên đấng Như Lai Thích Ca Mâu Ni cùng mười phương chư Phật và Bồ Tát, nguyện hồi hướng về khắp tất cả đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

4 thoughts on “Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL 2558 – DL 2014”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>