Với năng lượng vô tận từ hố đen, con người có thể bỏ nhà máy điện, ngừng gây ô nhiễm Trái Đất và xây siêu công trình ngoài vũ trụ.

“Nguồn: Hashem Al-Ghaili

*Nhạc: NCS

“Nguồn tư liệu sử dụng trong video thuộc các chủ sở hữu đáng kính, Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, xin vui lòng liên hệ: johnnysky911@gmail.com”
“Resources used in the video belong to respectable owners, All copyright-related issues, please contact: johnnysky911@gmail.com”

_ _ _ _ _
#khoa-hoc #khoa-hoc-vu-tru #kham-pha

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>