One thought on “KHAI THÁC SỨC MẠNH CỦA Ý THỨC VÀ TIỀM THỨC XÁC ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU”

  • Quà Tặng Tâm Hồn says:

    NẾU BIẾT VẬN DỤNG Ý THỨC TÁC ĐỘNG LÊN TIỀM THỨC BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ TO LỚN. HÃY BẮT ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG SUY NGHĨ CỦA MÌNH VÀ ĐỀ RA NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ, BẠN CHẮC CHẮN SẼ TIẾN XA TRONG CUỘC ĐỜI BẠN..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>