14 thoughts on “Khai thác cây bồ đề bám đá ngoài tự nhiên”

  1. Bữa chiếc được nhánh bồ đề, lên chồi ngon lành; xong nhổ ra trồng vô cái hóc đá sau 2 tuần chết mất tiêu😂!

  2. Chán anh quá, cây đi khai thác mà có dấu sẹo cắt vát bằng phẳng,thêm cái ngọn cắt tỉa nửa ( chiếu thuỷ )

Leave a Comment