One thought on “Khai dân trí 7/11/2019 – HUY ĐỨC :Tổ chức nào Quốc gia nào phải chịu trách nhiệm những vụ xuất khẩu”

  • Đi nước ngoài ko chỉ người dân lao động bình thường mà cả những người giàu có, học vấn cao. Mỗi người có điều kiện khác nhau có những cách thức đi khác nhau. Như vậy có phải đi vì miếng cơm, manh áo hay vì điều gì? Tại sao ? Đây mới là vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>