Bạn muốn lấy các thanh công cụ để thuận tiện trong soan thảo văn bản, hay gửi văn bản cho bất kỳ máy nào cũng có thể đọc được,
Hiện nay nhiều máy cài office từ 2010 trở lên nên khi gửi văn bản cho nhiều máy tính cài office 2003, 2007 không đọc được cần phải sử lý ngay trước khi gửi.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>