3 thoughts on “Hubert Võ, Texas State Representative | Tôi Là Người Việt Nam 1975-2015”

  • Tranghi Dang thờ hồ xí m nên óc như chất thải dưới hồ xí, cho nên không biết thể chế nào lợi cho dân tốt cho nước để theo và chọn làm tổ quốc. Mầy đội hồ chó m nên ngu như chó, như heo cam tâm lảm chó trung thảnh với đcsvn bán nước, đợ dân, hèn với giặc, ác với dân. Mầy họctư tưởng hồ ly m nên cái đầu mầy lả thú vật, ai dám nói cái sai của cs thì bị đám chó săn như mầy tìm mọi cách tiêu diệt. LÀM NGƯỜI MÀ CHỈ BIẾT LỢI THÌ KHÁC CHI NGƯỜI RỪNG CHƯA KHÔN LỚN

  • Truoc nam 1975 thi 2 tù mât nuoc thì đúng vi thoi đo đât nuoc vn bi ngoai ban chia căt va dân chiu lam no lê cho thuc dân,đê quoc.con tù nam 1975 toi nay đât nuoc hoa binh thông nhât nguoi dân vn lam chu chú hong co ngoai ban nao vao lam chu het.còn gio bât ký thăng chó nao muon kêu goi lât đo keu goi cac the luc khac vao vn thi ngon keu vao đi.tao la dân vn nè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>