Đổi format định dạng ngày tháng, số trong Excel từ tiêu chuẩn Anh Mỹ sang Việt Nam bằng 2 cách
– Thiết lập lựa chọn trong Excel
– Cấu hình tại Control panel / Region hệ thống

Bạn có thể dùng hàm MONTH() để kiểm tra giá trị ô trả về giá trị tháng là bao nhiêu

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

Posted in Uncategorized

One thought on “Đổi format định dạng ngày tháng, số trong Excel theo tiêu chuẩn Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>