24 thoughts on “Đẳng Cấp : Xiếc Đường Phố Là Đây Chất / Street Circus”

  1. 퍼포먼스를 하는 청년이네요 무슨말인지 내용인지 모르지만 영상 잘 보고갑니다
    Cậu ấy là một thanh niên trình diễn, mặc dù không hiểu nội dung đang nói gì nhưng vẫn xem rất kỹ video

Leave a Comment