Công Nghệ✅

Cấu hình Loadbalacing trên Router MikrotikDưới đây câu lệnh cấu hình Loadbalacing cho 2 WAN.
Trong Clip, mình sử dụng file hướng dẫn có tận 3 WAN, tuy nhiên nếu bạn sử dụng 2 WAN thì mỗi phần bỏ đi một lệnh là đủ.
Lưu ý giúp mình nữa:
Thường các bạn hay đặt name cho các WAN kiểu VNPT WAN, FPT WAN, VNPT 1… thì các tên WAN mặc định mà MIkrotik đặt là pppoe-out1, pppoe-out2… bị đổi lại thành VNPT WAN, FPT WAN, VNPT 1…
Dành cho 3 WAN:
Phần 1.
Lệnh 1:
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark
dst-address-type=!local in-interface=”LAN Network”
new-connection-mark=mark01 passthrough=yes per-connection-classifier=
both-addresses-and-ports:3/0
Lệnh 2:
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark
dst-address-type=!local in-interface=”LAN Network”
new-connection-mark=mark02 passthrough=yes per-connection-classifier=
both-addresses-and-ports:3/1
Lệnh 3:
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark
dst-address-type=!local in-interface=”LAN Network”
new-connection-mark=mark03 passthrough=yes per-connection-classifier=
both-addresses-and-ports:3/2
Phần 2:
Lệnh 1:
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark
in-interface=pppoe-out1 new-connection-mark=mark01 passthrough=yes
Lệnh 2:
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark
in-interface=pppoe-out2 new-connection-mark=mark02 passthrough=yes
Lệnh 3:
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark
in-interface=pppoe-out3 new-connection-mark=mark03 passthrough=yes
Phần 3:
Lệnh 1:
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=mark01 in-interface=
“LAN Network” new-routing-mark=route1 passthrough=yes
Lệnh 2:
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=mark02 in-interface=
“LAN Network” new-routing-mark=route2 passthrough=yes
Lệnh 3:
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=mark03 in-interface=
“LAN Network” new-routing-mark=route3 passthrough=yes
Phần 4:
Lệnh 1:
add action=mark-routing chain=output connection-mark=mark01 new-routing-mark=
route1 passthrough=yes
Lệnh 2:
add action=mark-routing chain=output connection-mark=mark02 new-routing-mark=
route2 passthrough=yes
Lệnh 3:
add action=mark-routing chain=output connection-mark=mark03 new-routing-mark=
route3 passthrough=yes

Cài lại bảng định tuyến (Hoặc gọi khác là đưa mỗi WAN vào từng Route). Các bạn xem Clip làm sẽ nhanh hơn dùng lệnh.
Lệnh 1:
/ip route
add check-gateway=ping distance=5 gateway=pppoe-out1 routing-mark=route1
add check-gateway=ping distance=10 gateway=pppoe-out2 routing-mark=route2
add check-gateway=ping distance=15 gateway=pppoe-out3 routing-mark=route3
Lệnh bổ trợ (Nếu chưa cài đặt).
Cài đặt NAT
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out2
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out3

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

One Response

  1. Tín Bùi Chân 28/09/2019

Leave a Reply