One thought on “câu cá lăng…bãi câu thác trời ..”

  • pn ngu chết mẹ căng dù xong ra ngoài ngồi….. mún câu cá lớn mà k thả cá bé…..lấy ji nó lớn ma có cá lớn….pn ngu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>