නිවසේ එහෙමත් නැත්නම් කාර්යාලයේ WiFi එහෙමත් නැත්නම් LAN එකක් හදනවනම් පහසුවෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන් සෑහෙන ලොකු Range එකක Features තියෙන ASUS Router එකක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නෙ..

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

27 thoughts on “Asus DSL AC52U Router Unboxing & Review Pcguidelk”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>